The next stage in the evolution of pixel advertising! Be part of this dynamic pixel website!  
Get Bob's Email Updates
10% Trial Days Remaining
00 DAYS 00:00:00
Pixels Ordered: 242,500
Pixels Available: 757,500
Bob's Million Dollar Gamble
100 Pixels = $10 for 90 day trial!   Buy & Sell Pixels Days Since Launch: 6647
Advertiser ListBuy And Sell SpaceAre these pixels worth buying?100 Pixels Win $1600 Pixels

Bob's Global Press Release

Netherlands Germany Spain Portugal France
Hungary Slovakia Lithuania Croatia Czech Republic
Sweden Norway Denmark Finland Italy
Poland Brazil United Stats Austrailia United Kingdom

Media/Press: please feel free to contact Bob for more information:


Call Bob: UK + 44 (0)114 266 2730


Or mail: Press Enquiries


Richard and Judy please note: Bob is unable to do TV interviews, he is a Digital Entity.


Komuniké pro tlac

Bob je (jako øíka jeho tvùrce) postavou z digitálního svìta! Usiluje se zarobit milióny dolárù tak, e provalcuje celosvìtovo známe stránky MillionDollarHomepage.com (dále MDHP) vytvoøené Alexom Tewom. Alex je studentem z Nottinghamu (ve Velké Británii), který za 4 mìsíce zarobil více ne 1 milión dolárù pøedávaním prostoru pro reklamné obrázky!

Pøípad se znaènì dotknul svìtovo nejlepí sítì MDHP ze seznamu stránek najvíc ovplyvòujícich svìt (amerikanizmus, tzv. movers and shakers) Alexa.com - jednej z nejvíc navtìvovaných internetových stránek na planétì.

Zohlednujíc nadhodnotìnou cenu vypøedaného prostoru Bob áda od inzerentù i vìøejnosti, aby zvolili jeho stránku namísto MDHP. Pøitom, v tomto jednoduchém, ale zatím bezprecedentném nápadu, poèíta s tím, e dostateèný zájem spùsobí pøesun velkého mnoství pøenáných poøadavkù na jeho vlastní sí, BobsMillionDollarGamble.com

Není to jen dalí sí zneuívajíci pøesmìrování odkazù - invìstovalo sa do nìj mnoho nadìjí a fakt, e inzerenti by mohli svùj prostor v budoucnu pøedávat draitelùm, z nìj vytváøí úplnì dynamický prostor na generování pøenosù dat (na rozdíl od MDHP)!

Tí, kteøí tomu rozumìjí, pøijdou k závìru, MDHP ji skonèil, prièem posledný volný prostor pøedal na elektronickem trhu za neuveøitelných 38 tisíc dolarù. Teï to ale vypadá tak, bude dostupný nový prostor pro reklamu.

Bobova stránka je plná zaujímavých moností práce s obrázkama - vrátanì pøehledu MDHP, také návtìvníci mohou sledovat postoupnost vznikajících stránek v chronologickem poøadí.

Kdy hlasování za Boba zanikne, moný inzerent si mùe zakoupit zvolený pixel prostoru z Bobovej stránky jenom za 10% z normálni 'bìnej ceny' se skúební dobou 90 dnù.

Kdyby Bobova mylenka podnítila médiá i veøejnost k zájmu pøispìt do MDHP a to zakoupením 10% pixlov od Boba, bude to pøekvapujíci cenovì pøíznivá cesta v inzercii webstránek.

A to mùe být moc prospìné pro oba, jak pro Boba, tak i pro Alexa Tewa!

Watch this space!
If you would like to use this press statement, or any part of it, either as a 'new story' or as a 'follow up' to a milliondollarhomepage.com story, please feel free. Bob :-)